طراحی پوستر نمایشگاه 3050

طراحی پوستر نمایشگاه 3050

کاوه خان آبادی برای اولین نمایشگاه میکس متریال خود پوستر این رویداد مهم را به ما سپرد. برای طراحی ای پوستر علاوه بر تصویر سازی، عکاسی به خصوص نیز انجام شده است.

برای این نمایشگاه دو پوستر عمودی در قطع 100 در 70 سانتی متر و 50 در 70 سانتی متر طراحی گردید.


دپارتمان  گرافیک دسته  گرافیک بخش  پوستر بازدید  57363 تاریخ انتشار  1394/05/04 00:00:00
کارهای مرتبط

تگ ها
نمایشگاه / نقاشی / میکس / متریال / مشکی / زرد / سینما / آرتیست

طراحی پوستر 3050

طراحی پوستر نمایشگاه 3050 کاوه خان آبادی: کی لو استودیو، پاییز 1393

طراحی پوستر 3050

طراحی پوستر نمایشگاه 3050 کاوه خان آبادی: کی لو استودیو، پاییز 1393