طراحی تندیس جشنواره فیلم های 180 ثانیه بانک پاسارگاد

طراحی تندیس جشنواره فیلم های 180 ثانیه بانک پاسارگاد


دپارتمان  گرافیک دسته  گرافیک بخش  لوگو بازدید  91702 تاریخ انتشار  1394/07/26 00:00:00
تگ ها
تندیس / مجسمه / طراحی

طراحی تندیس جشنواره فیلم های 180 ثانیه بانک پاسارگاد

طراحی تندیس جشنواره فیلم های 180 ثانیه بانک پاسارگاد

طراحی تندیس جشنواره فیلم های 180 ثانیه بانک پاسارگاد

طراحی تندیس جشنواره فیلم های 180 ثانیه بانک پاسارگاد

طراحی تندیس جشنواره فیلم های 180 ثانیه بانک پاسارگاد